@imaginetour | 099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ฮ่องกง   BT-HKG003CX
ทัวร์ ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สายการบิน Cathay Pacific 3 วัน 2 คืน

ขายดี
มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท
รหัสทัวร์
BT-HKG003
สายการบิน
Cathay Pacific
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
ประเทศ
ฮ่องกง

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
CX654 15:10 18:55
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
CX703 20:00 22:10

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน

นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง

เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

สนุกสุดมันที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!!!

ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market และถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย

พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง)


  แผนการท่องเที่ยว

ไฟล์ทบิน CX 754

10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 - 6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

12.35 น. เดินทางสู่ฮ่องกงโดย เที่ยวบิน CX 754  ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

16.30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก Exit B

ไฟล์ทบิน CX 654

12.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 - 6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

15.10 น. เดินทางสู่ฮ่องกงโดย เที่ยวบิน CX 654  ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

18.55 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก Exit B

จากนั้น เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง  Mongkok Ladies Market 

ที่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า


เช้า บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน และนำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน เยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่และโรงงานหยก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่งและนำท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้น นำท่านสู่ถนนนาธาน ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 

ที่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า


เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  อาณาจักรแห่งจินตนาการ

     

ไฟล์ทบิน CX 703

20.00 น. เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX703

22.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ไฟล์ทบิน CX 617

21.30 น. เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX617

23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ไฟล์ทบิน CX 709

22.00 น. เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX709

00.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

ทัวร์ ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : BT-HKG003CX

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
19 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 5,500 เต็ม
26 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 5,500 เต็ม
23 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 16,900 16,900 16,900 5,500 เต็ม
2 มี.ค. 2562 - 4 มี.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 5,500 เต็ม
9 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 5,500 10 สั่งจอง
16 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 5,500 6 สั่งจอง
23 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 5,500 17 สั่งจอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้

แพคเกจทัวร์เพิ่มเติม

ทัวร์ต่างประเทศ ที่ตรงใจคุณ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา